Kiểm định chất lượng giáo dục

227

Trường Mầm non Tuổi Hồng đón đoàn đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo duc.
HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH:

  1. Báo cáo tự đánh giá.
  2. Văn bản đăng ký đánh giá ngoài .
  3. Bảng tổng hợp.

2 3  5 1