Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019

159

1. Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Mầm non Tuổi Hồng
năm học 2018 – 2019:

KE HOACH TUYEN DUNG MAM NON

 

2. Thông báo tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 1 năm học 2018-2019:

Thong bao tuyen dung vien chuc

 

3. Kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 1 năm học 2018-2019:

Ke hoach tuyen dung vien chuc

 

4. Hướng dẫn thực hiện đăng ký tuyển dụng viên chức:

Huong dan dang ky tuyen dung vien chuc

 

5. Quyết định về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục năm học 2018-2019:

QD tuyen dung vien chuc 2018-UBND